Konstruktivně k odvolání ředitelky v roce 2021

Zde uvádíme některé kroky, které jsme k vyřešení situace podnikli a poznatky, návrhy a závěry, ke kterým jsme v extrémně krátkém čase došli.

Podporujeme mimořádné zastupitelstvo
Pí ředitelka poslala všem zastupitelům ve čtvrtek 18. 2., vyjma radních, e-mail, v němž požádala o svolání „mimořádného“ zastupitelstva, aby mohla se zastupiteli probrat otázky spolupráce s městskou částí a obhájit se.
Projednání podpořili zastupitelé P. Duchek, Piráti a STAN (PaS) a p. Roušar, který se optal, kdo bude zasedání iniciovat. Zastupitel Duchek se nabídl, že se toho ujme a objede s podpisovým archem zastupitele. Netrvalo však dlouho a pan Roušar zareagoval tak, že zatím nic podepisovat nebude a vyčká na výsledek jednání uskupení PaS v úterý 23. 2. s panem starostou. PaS, pí Čechová a zastupitelé ODS a ANO, kteří nejsou v radě MČ, na iniciativu zastupitele Duchka nereagovali. Termín podání žádosti na svolání mimořádného jednání a vlastní konání se tak cca o týden posunul a přiblížil k termínu 15. 3., na kdy je oznámeno standardní jednání. Vyvolání „mimořádného“ zastupitelstva jen pár dní před řádným termínem tak bude (by bylo?) již podruhé v tomto volebním období zbytečným ekonomickým výdajem, protože na odvolání ředitelky už nebude mít žádný vliv a z odvolání se začíná díky některým zastupitelům stávat jenom volební politikum.

 

Jednání s ředitelkou
Zastupitel Duchek se současně 18. 2. sešel s ředitelkou školy, aby znal pohled na odvolání přímo od ředitelky. V přátelském jednání, vyslechnutí jejího postoje a prohlédnutí předložených dokumentů jí slíbil, že bude jednat dál tak, aby dostala prostor k vystoupení na zastupitelstvu, a najde způsob možného řešení situace, neboť si je vědom zlepšení pedagogicko-výchovné činnosti školy. K manažersko-ekonomické stránce se příliš nevyjadřoval, protože se s ní právě seznamoval.

 

Agilní odboráři peticí ředitelku nepodrželi
Součástí petice proti odvolání ředitelky školy Mgr. Hany Cermonové je průvodní dopis odborové organizace Masarykovy ZŠ a je tím nejhorším, co pro záchranu ředitelky odboráři mohli udělat.
Průvodní dopis odborářů otevřete zde
Mimo jiné se v dopise praví: „… rekonstrukcí (účetnictví) byly zjištěny obří chyby, zfalšované dokumenty i smyšlené výpisy.“ Odborová organizace tedy potvrdila, že škola skutečně podváděla a falšovala účetnictví. Dochází tak k paradoxní situaci, kdy každý odborář, rodič a hlavně petent se díky tomu dostal do situace, kdy podpisem potvrdil, že ví o účetním podvádění a je proto povinen podat na školu trestní oznámení.
Aby ale toho nebylo málo, odboráři ještě uvádějí, že problém účetnictví v ZŠ je dlouhodobě neřešený, nikam se neposouval, o čemž měl být informován jak zřizovatel, tak i vedení školy včetně odborové organizace.
Odboráři také zmiňují, že už odvolání ředitele Kurky v roce 2015 bylo pro nedostatky v účetnictví a že už tehdy poukazovali „na nedostatečnou metodickou pomoc ze strany finančního odboru MÚ“. Avšak není známo, že by vyvinuli také nějaké smysluplné a efektivní úsilí k nápravě. (O odvolání jsme psali například v tomto čísle oblíbeného Magazínu Oko)
Naopak odborová organizace konstatuje, že po nástupu ředitelky Sochůrkové v roce 2015 dotyčná „tvrdě pracuje“ na narovnání účetnictví a v roce 2018 bylo účetnictví prohlášeno auditem MHMP za vzorné, aby ale zároveň zkonstatovala, že účetnictví bylo účtováno v jiném účetním programu, než si přál zřizovatel (!) a z tohoto programu bylo školou převáděno duplicitně účetnictví do požadovaného programu Gordic. Je zřejmé, že i dlouhodobý chaos je jedna ze stěžejních příčin nesrovnalostí v účetnictví.
Bagatelizovat situaci, kdy hlavně odborová organizace, která se nejen že nepozastavuje, ale ještě omlouvá ředitelku Sochůrkovou, že ukončila spolupráci s účetní firmou pouze na nátlak finančního odboru MÚ, protože tato účetní firma se odmítla přizpůsobit požadavkům zřizovatele se slovy, že zodpovědná osoba finančního odboru MÚ problematice nerozumí, je hodna zvláštního zřetele!
Velmi nestandardní se jeví i tvrzení odborové organizace, že pí Sochůrková „odešla v červenci 2019 rozhořčená a znechucená způsobem jednání zřizovatele“. Zde je totiž nezbytné připomenout, že v květnu roku 2017 došlo k setkání rodičů, kteří školské radě a zřizovateli písemně oznámili hluboké znepokojení nad problémy ve škole, požadují odvolání ředitelky z funkce a za příčinu označili zásadní manažerské selhání ředitelky školy!
Následně vznikla petice rodičů, která mimo jiné požaduje prověření ředitelky Masarykovy ZŠ, Mgr. et Bc. Alena Sochůrkové, zda splňuje pro výkon funkce ředitele nejen podmínky stanovené právními předpisy, ale zejména, zda je schopna Masarykovu ZŠ manažersky a lidsky řídit. (Oznámení a petici s dalšími informacemi té doby naleznete na této stránce - záložka 2017 (červen - květen))
Jako důležitá se jeví informace, že v srpnu 2019 nastoupivší ředitelka Cermonová žádala audit, ale byla prý vedoucí finančního odboru ÚMČ ubezpečována, že je účetnictví v naprostém pořádku a audit není třeba. Pokud k tomuto tvrzení existují nějaké písemné podklady, měly by být zveřejněny.
K těmto již existujícím problémům navíc na začátku roku 2020 nebyla radou schválena uzávěrka účetnictví. Na základě toho skončila dosavadní hlavní účetní a nový účetní zjistil, že je chybný nejen první kvartál roku 2020, ale i celý rok 2019. Následnou rekonstrukcí byly zjištěny obří chyby, zfalšované dokumenty i smyšlené výpisy. To, bohužel, ukazuje spíše na manažerské selhání vedení školy s nedostatečnou kontrolou.
Přesto odborová organizace uvádí, že „na schůzce se zřizovatelem 1. 2. 2021 vedoucí finančního odboru doporučila, aby se nespěchalo, udělala závěrka roku 2020 a pak následně opravy roku 2019". Jde o závažné obvinění zřizovatele, které by odboráři měli doložit.
Poslední věta dopisu „Veškerá podpora MČ ve vztahu ke škole (nemluvíme o novém nábytku) je dlouhá léta pouze deklaratorní.“ je nepochybně v mnohém pravdivá. Bývalá radní, místostarostka a starostka K. J. Čechová, která měla právě dlouhá léta školství v gesci, byla námi pravidelně kritizována, jako extrémně neschopná osoba pro oblast školství.
Musíme konstatovat, že odboráři svojí zapáleností nepodrželi současnou ředitelku školy, ale na druhou stranu konečně potvrdili, kdo je jedním z hlavních viníků tohoto marasmu v újezdské škole. To vyžaduje odvahu a je třeba alespoň toto ocenit.
A nelze se také nezmínit, že bývalý starosta Roušar místo metodického a koncepčního přístupu k problémům školy narušoval školní výuku docházkou do tříd a vynucoval si možnost učit děti jakési „Desatero správného újezďáka“ a paměťovou metodu. Tomuto narušování výuky musela zamezit až Česká školní inspekce. (Zde je přepis z jednání zastupitelstva a zde je nález České školní inspekce)

 

Závěr
 1. Kontrolní mechanismy ve škole nejsou dlouhodobě žádné nebo jsou nedostatečné.
 2. Není zcela jasné, zda a jak fungovala gesce a kontrola ze strany zřizovatele prostřednictvím Finančního odboru a Odboru školství a kultury.
 3. Účtování v jednom účetním systému a následné převádění do druhého je v rozporu s přáním zřizovatele a jeví se jako chybné.
 4. Pro tvrzení odborové organizace, že účetnictví je dle finančního odboru ÚMČ v pořádku, chybí relevantní doklad.
 5. Stejně tak chybí doložení pro tvrzení odborové organizace, že vedoucí finančního odboru dne 1. 2. 2021 měla doporučit nespěchání, nejdříve udělání závěrky roku 2020 a pak opravy roku 2019.
 6. K. J. Čechová nebyla jenom politikem ve vedení MČ dlouhých 8 let, ale byla též členkou školské rady a komise výchovy a vzdělávání. O všech problémech tak byla informována ze všech stran. Viníkem současné tristní situace je kromě ředitelů právě ona, na což jsme upozorňovali dlouhých několik let…

 

Řešení
 1. Manažerské selhání vedení školy je neoddiskutovatelné. Nicméně vzhledem k rozporným zprávám, které uvádí škola a zřizovatel by bylo na místě setkání obou stran za účasti mediátora.
 2. Zároveň je nutné prověřit přístup Finančního odboru a Odboru školství a kultury, neboť na něj a jeho pokyny se vedení školy odvolává.
 3. Ve škole je nutné provést hloubkový audit a následně dát účetnictví do souladu s požadavky zřizovatele a metodikou účetnictví školských zařízení.
 4. Měla by být prošetřena veškerá tvrzení týkající se ubezpečování finančním odborem zřizovatele, že účetnictví je v pořádku, stejně tak podána trestní oznámení ke zjištěným skutečnostem.
 5. Měla by být důkladně prověřena i činnost odboru školství zřizovatele, týkající se řešení tohoto problému i jím prováděné kontrolní činnosti.

 

Co dál?
V opravdu extrémně krátkém čase jsme stihli několik jednání. To podstatné proběhlo v pátek 19. 2. Pan starosta Samec se sešel se zastupitelem Duchkem za Patrioty a s panem Lamešem za Trikolóru. Rokování nad emotivně vyhrocenou situací trvalo dlouhých cca 6hodin pozdě do noci. Děkujeme proto panu starostovi, že nám v naléhavé situaci vyhověl a omlouváme se jeho partnerce, že jsme jej zdrželi tak dlouho na úřadu.
Pan zastupitel Duchek přednesl návrh na řešení, které by vrátilo bombardéry a artilerie obou táborů zpět na základny. Ovšem jak chodily zprávy o bezhlavém a emotivním podepisování petice, vyvěšování transparentů na škole proti odvolání ředitelky atd., chytal se doslova za hlavu se slovy: „Odboráři a lidé, kteří jsou někým v dobré víře k podepisování petice strháváni, ve skutečnosti klidové vyřešení dost komplikují až znemožňují. Revokace odvolání už je za této situace neproveditelná.“
Noční foto školního plotu s transparentem
Bylo nám z toho smutno. Vybombardovaný Újezd by měl být až tím posledním krokem, protože jsme nakonec s panem starostou došli k akceptovatelnému řešení.

S ohledem na uvedené informace si proto dovolujeme požádat občany o rozumný přístup k nastalé situaci a umožnění klidového jednání mezi dotčenými subjekty, ke kterému se snažíme obě strany dovést. Děkujeme.

Zatím nebudeme k řešení zveřejňovat nic, protože jsme jej ještě nepředstavili pí ředitelce, ale doufáme v konstruktivní přístup. Nejspíše se s ní sejdeme až v pondělí, momentálně není v Újezdě.
Petr Duchek a Jiří Lameš