Masarykova základní škola

Kliknutím na logo ZŠ budete přesměrováni na web školy. Kliknutím na logo ČŠI budete přesměrováni na inspekční zprávy. Bohužel archiv zpráv je občas nefunkční a ani v něm nejsou historicky všechny. V takových případech se zpravidla jedná o zprávy z kontrol na základě různých podnětů od jednotlivců a organizací.
Ohledně Masarykovy ZŠ by se dalo psát mnoho a nekonečně. Na této stránce najdete, jak jsme se k některým věcem vyjadřovali v Újezdském zpravodaji (ne vše nám bylo otištěno), ve Svobodných újezdských listech, v diskusním fóru na webových stránkách místního úřadu (než cenzura za éry starosty Roušara fórum zrušila), na těchto stránkách a v Magazínu Oko. Jiné informace o škole (samozřejmě pozitivní) najdete na školním webu, na stránkách místního úřadu a v Újezdském zpravodaji. Na našich stránkách proto tyto informace nemá smysl uvádět, ale spíše jiné, doplňující nebo vyvažující a rozšířující i o náš pohled. Takové informace naopak na oficiálních webových stránkách ani v radničním periodiku většinou nenajdete. Jde ale spíše o jakýsi výběr, abychom podnítili veřejnost přemýšlet o místním vzdělávání v jiných souvislostech a o trestuhodně nevyužívaných příležitostech.
Stránka již není aktualizovaná, obsahuje informace po jednotlivých letech 2010 – 2018 (přidán je rok 2021 – kauza odvolání ředitelky školy).
Pokud jste příznivcem myšlenky na otevření alternativní, svobodné nebo prostě jen druhé základní školy v Újezdě nad Lesy, tak od roku 2017 postupně přesouváme některé informace do rubriky ″ALTERNATIVNÍ (SVOBODNÁ) ŠKOLA″.
 

 

2014
Obsah: vyjádření ke koncepci školství, ukázka z volebního programu
Uveřejněno v Újezdském zpravodaji v únoru 2014 na straně 4:
Uveřejněno ve Svobodných újezdských listech č. 11 v březnu 2014 na straně 6:
V červnu 2013 neschválená “Koncepce školství” byla sice půl roku přepracovávána, ale otazníky zůstaly stále. Proto v ÚZ a na ZMČ pokračovala naše kritika práce pí Čechové, která má v Újezdě n/L školství dlouhodobě na starost. Zde je alespoň jeden ukázkový příklad za všechny (ÚZ/duben/2014):
Muži do základního školství
(ukázka z volebního programu pro volby 2014):
Marná sláva, ale někdy s těmi klacky hne jen mužská autorita. Vysoká feminizace školství přináší výchovnou diskriminaci chlapců, kteří se nemohou dostatečně identifikovat s příslušníky stejného pohlaví. Navíc například počet hodin strávených ve škole představuje pro žáky druhého stupně největší díl časové náplně dne.
Ušetřeny před negativními vlivy feminizace nezůstávají ale ani dívky, ani učitelky. Na ně je pak kladen nadměrně zvýšený požadavek zastávat dvě role a dochází k jejich přetížení.
Funkční rodina je ideálně tvořena mužem a ženou. Ne náhodou je proto tam, kde to je alespoň trochu možné, porozvodová péče řešena společnou, nebo střídavou péčí.
Funkční učitelský sbor je ideálně tvořen učitelkami a učiteli. Ne náhodou tedy budeme s pozice zřizovatele újezdského školství působit na vytvoření pracovních míst pro učitele.
(Vyšlo ve Svobodných újezdských listech č. 13 a ve Večerníku pro Prahu 21 – oboje v září 2014)
Mezi další naše témata patřila snaha o zlepšení stravování v ZŠ. Do voleb jsme šli s poznatky z iniciovaného průzkumu a jasnou představou, jak dál.
(Vyšlo ve Večerníku pro Prahu 21 v září 2014)
 Kliknutím na šipku vpravo nahoře (formáty pdf), nebo přímo na plochu článku (formáty jpg a png) si články zvětšíte

2013
Obsah: výsledek dlouholetého připravování koncepce školství v Újezdě, dozvuky kauzy starosty Roušara ve škole
Ke svému finálnímu schválení se dostala koncepce školství. Po téměř 3 letech příprav nakonec doputovala na zasedání místního zastupitelstva, byla kritizována a vrácena k přepracování.
Do listárny Újezdského zpravodaje (ÚZ) o tom v září 2013 napsal krátký příspěvek J. Lameš:
 Kliknutím na článek si jej zvětšíte. 
 Vpravo je též ukázka článku v ÚZ: 

Publikovaný názor Jiřího Lameše ještě v tom samém čísle na výzvu redakce ÚZ okomentovala místostarostka K. J. Čechová:
Odkaz na www stránky

 Kliknutím na článek si jej zvětšíte
Uvedená reakce místostarostky má ale dvě vady na kráse.
Jestliže dokument připravovaný skoro 3 roky nebyl nakonec dostatečně kvalitní, je s podivem, proč jeho vytváření trvalo tak dlouho. To vede k domněnce, že po celou dobu dostatečně kvalitně nefungovala komunikace mezi radní elitou, pedagogy, komisí a občany.
A druhá vada, také pro úplnost. Ředitel Kurka chyběl v té době na zastupitelstvu stále čím dál více. Ač se tedy v tomto konkrétním případě mohl omluvit, zjevně již delší dobu něco nefungovalo, jak mělo.
Dozvuky kauzy starosty Roušara v základní škole v loňském roce.
V kauze celodenních besed starosty Roušara v jednotlivých třídách ZŠ jsme přiměli zřizovatele i školu ke správnému postupu při realizování takových (ač podivných) besed politika. Škola si zjevně neuměla poradit s neobvyklou situací, resp. netroufla si (pokud se sama necítila jako neschopná) jít proti zástupci zřizovatele – starostovi. Avšak nesmyslnost jednorázových výkřiků starosty ve škole dokládá fakt, že starost a péče o školu pana Roušara po zásahu ČŠI časem zcela opustila. Místo působení na děti ve škole a jejich natáčení videokamerou se vrátil ke starostování. Tedy k tomu, k čemu byl zvolen. S odstupem času je i vidět nulový přínos jedenácti zrealizovaných besed, (záměrně?) špatná komunikace školy a zřizovatele (RMČ), ŠR a KVV, radní pro školství (K. J. Čechové) a starosty Roušara. Snad jen děti se jeden den pobavily, protože se především nemusely učit.
23. 1. 2013
Pedagogická rada se vyjádřila k jednorázovým besedám natolik pozitivně (leč plytce a s rozhodnutím ve stávající podobě v besedách nepokračovat), že se člověk neubrání pocitu nedůvěry spojené s neschopností k vlastnímu pedagogickému sboru zvládnout totéž.
Tato pozitiva v besedách našla: vzbuzení zájmu žáků o život v obci / uvědomění si sounáležitosti s domovem, místem, kam chodím do školy / plynulé navázání na témata probíraná ve výuce a na již vytvořená pravidla tříd / upevnění pravidel chování ve společnosti / pozitivní vzájemné vztahy mezi lidmi / důležitost ochrany přírody a majetku nejen v obci / prohlubování a upevňování pravidel diskuze, vzájemného respektu, naslouchání a formulování vlastních myšlenek, posílení sebevědomí.
Negativa naopak spatřila jen v délce besed a horší časové návaznosti na témata učebního plánu.
Přesto (s ohleden na velká pozitiva) však dále doporučila v besedách pokračovat za školní rok najednou jen ve 2 vyučovacích hodinách ve 4. ročníku v předmětu Vlastivěda a 1 hodinu pro 6. – 9. ročníky v rámi Občanské výchovy. A samozřejmě po informování rodičů o změně ŠVP.
4. 2. 2013
Tento den podepisují starosta P. Roušar za městskou část a ředitel školy M. Kurka za školu “Souhlasné prohlášení” o ukončení besed k 23. 1. 2013 a prohlašují, že došlo k fyzické likvidaci veškerých výstupů z projektu zaznamenaných jakoukoliv formou a nedisponují jakýmkoliv hmotným výstupem z projektu.
Věřte, nevěřte. Problém je ten, že starosta Roušar videozáznamy odnášel z objektu školy domů a chystal se je umístit na volně dostupný web YouTube. Sejmutý obraz monitoru prokazující tuto snahu jsme otiskly ve SÚL.
12. 2. 2013
Úřad MČ informuje ČŠI, že postup realizace besed je od ledna 2013 zastaven. Na nejbližším zasedání školské rady má ředitel přednést stanovisko pedagogické rady.
Právník úřadu připravil text, se kterým mají být seznámeni rodiče v případě pokračování besed. Tento mají stvrdit svým podpisem.
18. 3. 2013
Škola předkládá zřizovateli své stanovisko opírající se o závěry jednání pedagogické rady 23. 1. 2013 předložené i školské radě dne 11. 3. 2013 a žádá o spolupráci – zajištění vhodné a způsobilé osoby z řad členů místní samosprávy, která by v besedách pokračovala.
Jsme přesvědčeni, že pokud by starosta předem celou věc projednal se zastupitelstvem, ředitel školy ji řádně projednal se všemi orgány a rodiči, mohl vzniknout mnohem širší projekt, který by nebyl pouhým výkřikem jedince, který si ve škole sbíral politické body a rozvířil vášně.
2012
Obsah: pracovní skupina pro Koncepci školství, kauza vyučování vlastního desatera starostou Roušarem v ZŠ, nedomyšlená soutěž pro jedničkáře v symbióze s cenzurou zřizovatele
Hlásili jsme se například do pracovní skupiny připravující Koncepci školství, neboť kromě zájmu o školství disponujeme nejen základním pedagogickým vzděláním, ale i pedagogickou zkušeností. Ale nebyli jsme přijatelní. Vysvětlení?
Komise výchovy a vzdělávání (KVV) se rozhodla, že pracovní skupina bude složena z úzkého kruhu odborníků aktivně činných v oblasti školství v naší MČ a toto rozhodnutí RMČ v prosinci schválila. A výsledek složení skupiny? Vždy po jednom zástupci za MŠ, I. stupeň ZŠ, II. stupeň ZŠ, OŠKMA21 (Odbor školství, kultury a místní agendy našeho úřadu), KVV a radní pro školství. Rada MČ však navrhla konkrétní osoby za OŠKMA21 a radní. A jsme u paradoxního jádra pudla. Tehdejší radní pro školství byla K. J. Čechová. Osoba, která má s jistotou pouze základní vzdělání, ostatní je nejisté, ale maturitu nemá. Neprokázala ani žádnou zkušenost s oblastí školství a rozhodně ji nelze považovat za odborníka aktivně činného v oblasti školství v naší MČ. Dostala se jenom díky politické funkci mezi odborníky, které k lepším výsledkům však neuměla přimět. A proto koncepce dopadla tak, jak dopadla (viz roky 2013 a 2014). Následky  rozhodnutí (nejen) o pracovní skupině jsou v oblasti základního školství viditelné v následujících letech čím dál častěji.
Na chybné svěření školství pí Čechové jsme tedy upozorňovali už tehdy ve SÚL. Jako například po kulatém stolu svolaném ke školství a k jeho koncepci (klikněte na obrázek a zvětšete si jej):
Proběhla kauza starosty Roušara vyučujícího své desatero v ZŠ.
Bylo to poprvé, kdy vrcholný politik pravidelně (vždy 1x týdně na jedno celé vyučovací dopoledne) vstupoval na půdu školy a dle vlastních slov suploval ve škole nedostatek mužské autority – ředitele, “zachraňoval” školství v rozkladu, vyučoval paměťovou metodou vlastní desatero správného žáka (chystal se i na desatero správného učitele a dokonce i rodiče) a bez souhlasu rodičů natáčel děti videokamerou. O videozáznamech dodnes není známo, kde skončily atd. Pro svoji aktivitu neměl nejen podporu napříč zastupitelstvem, ale ani ji se všemi zastupiteli, natož rodiči a veřejností, neprojednal. Informovali jsme o tomto kryptomaniakálním fanatismu ve SÚL takto (klikněte na obrázek a zvětšete si jej):

Přepis z jednání ZMČ Praha 21 ze 17. 12. 2012 – bod interpelace občanů a zastupitelů ohledně návštěv starosty Roušara v ZŠ Polesná

Z jednání zastupitelstva dne 17.12. 2012 – návrh na doplnění programu jednání – bod interpelace občanů a zastupitelů (k pravidelným návštěvám starosty v ZŠ a k přerušování výuky)         […]

Stížnost na pokusy P. Roušara zasahovat do výuky v ZŠ Polesná shledala ČŠI jako důvodnou!!

Na základě stížnosti nespokojených rodičů, kterým vadilo, že ředitel ZŠ Polesná Mgr. Kurka umožňuje starostovi „obce“ RNDr. Roušarovi, aby pravidelně docházel na celé dopoledne do jednotlivých tříd ZŠ a tam po […]

Po upozornění rodičů jsme se začali kauzou zabývat. Výsledkem nakonec bylo, že jak základní škola, tak i zřizovatel začal konat to, co měl činit dávno před vpuštěním p. Roušara mezi děti (viz rok 2013).
Starosta Roušara se dohodl s ředitelem školy na soutěži “Chceš-li kolo míti, musíš chytrý býti.” pro žáky ZŠ. Její start oznámil při zahájení školního roku i rodičům před ZŠ. V pravidlech soutěže ale byla jedna podmínka a dost zásadní chyba: Do soutěže musí být přihlášeno 10 žáků, při menším počtu bude soutěž zrušena a kolo měl získat ten žák, který si nejvíce zlepší průměr známek oproti předcházejícímu školnímu roku. Výsledkem bylo, že se skutečně zúčastnilo rovných 10 soutěžících. Proč? Každá strana to zřejmě uvidí jinak, ale mohlo za tím být klima školy, slabá motivace, nebo také nesmyslně nastavená pravidla soutěže, která odradila a vzbuzovala hned od počátku nedůvěru. Panové totiž fatálně zapomněli, že žák se samými jedničkami se zlepšit už nemůže! Na tuto diskriminující hloupost upozornil v diskusním fóru na webu úřadu v září 2012 náš zastupitel Duchek a současně poslal článek o soutěži s názvem “Začínáme” do Újezdského zpravodaje. Následovalo zrušení diskusního fóra a cenzura – článek nebyl v ÚZ nikdy otištěn. S ostudou pak bylo dodatečně zařazeno široké odměňování i pro jedničkáře. Přesto v neotištěném článku předpovídané malé účasti soutěžících stejně nezabránilo.

Článek vyšel až později v časopisu SÚL.  

V listopadovém zpravodaji vyšel od nás další článek upozorňující na nesmyslná pravidla školní motivační soutěže. 
Kliknutím na oba články si je můžete zvětšít

2011
Obsah: víceméně jsme jen mapovali základní školu a věnovali se především mateřský školám
V tomto roce jsme začali dávat dohromady nové informace o základní škole, poslechli si názory některých učitelek a pracovníků školy, mluvili s bývalými žáky… Více jsme se však věnovali mateřským školám. Například přerušení a omezení provozu mateřských škol, rozdílu mezi volny a prázdninami v ZŠ a v MŠ, přijímacím kritériím do mateřských škol, jejich slučování do jednoho subjektu atd. Krom toho nás nečekaně “zaměstnávala” cenzura Újezdského zpravodaje, zrušení dojezdu autobusové linky č. 109 do Újezda atd.
Jednou z aktivit byl třeba požadavek na zpřístupnění vestibulu ZŠ rodičům, aby při vyzvedávání dětí nemuseli stát i 20 minut před školou, když mrzne a prší. Pochopení pro to neměl ani tehdejší ředitel Kurka.

2010
Obsah: naše první zmínka o základní škole, která přinesla překvapivě podrážděnou reakci
Naše první snaha po změně ve zdejší základní škole pochází z roku 2010, kdy v předvolebním rozhovoru s lídrem (P. Duchek) volební kandidátky tento odpovídal i na dotaz ohledně školy.
Odpověď nebyla nijak útočná, přesto vyvolala ze strany učitelky Jančové, která už tehdy odpovídala za školu, nezvyklou, velmi obsáhlou reakci. Nabízí se tak otázka, kdo vlastně školu řídil (řídí), neboť tento stav trvá i v roce 2017?!
V e-mailové komunikaci nakonec tehdy pokračoval tiskový mluvčí. Oba pánové ale pí učitelce odpověděli krátce a popřáli jí vše dobré a ať se má fajn.
Jelikož pí učitelka svoji reakci na odpověď již zveřejnila, zde je k nahlédnutí. Obsahuje neuvěřitelných 5.176 slov!
S odstupem času je bohužel vidět, že ony drby (zmiňované v rozhovoru) vlastně drby nebyly. Bylo však nutné si počkat až se nějaké to ucho od džbánku utrhne. Školství ze strany zřizovatele totiž dostala na starost K. J. Čechová a ta místo řešení a pochopení procesů v základním školství, zvládla především jen zakrývání a mlžení. Výsledky jejího negativního působení na základní školu jsou viditelné v následujících letech.
Po komunálních volbách v roce 2010 jsme například prosazovali koncept sportovních tříd prostřednictvím koaliční smlouvy, ale už tehdy nám začaly nepochopitelné a nikým nikdy nevysvětlené potíže. Tak například krátce uvádíme jen jednu.
Na základě opakovaných výzev na webu úřadu jsme se marně hlásili do komise rady MČ zaměřené na základní školu. Pí Čechová, tehdejší radní mající v gesci již místní školství, odepsala, že komise jsou obsazené. Následovalo zasedání zastupitelstva MČ, kde tehdejší místostarosta Kyzlink, politický partner pí Čechové z TOP 09 naopak veřejnosti oznámil (existuje audiozáznam), že komise ještě nejsou naplněné a budou se doplňovat. Podávání odlišných a zcela protichůdných informací se pak stalo standardním folklórem pí Čechové, který trvá dodnes. Často nemá daleko ke lžím.

 

 STRÁNKY, KTERÉ BY VÁS TAKÉ MOHLY ZAJÍMAT